FRAME

Regulamin świadczenia usług sieci Frame

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Abonament – opłata za stały (nielimitowany czasowo) dostęp określonej w Umowie liczby terminali abonenckich do Sieci FRAME, za pomocą Urządzenia;
 2. Abonent – osoba, z którą zawarto Umowę o dostęp do sieci FRAME,
 3. Cennik – „Cennik usług multimedialnych”,
 4. Gniazdo Abonenckie – urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające przyłączenie Urządzenia do sieci FRAME;
 5. FRAME – firma FRAME świadcząca usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych na podstawie wymaganego prawem zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji;
 6. Multimedialna sieć telekomunikacyjna (sieć FRAME) – publiczna sieć telekomunikacyjna umożliwiająca udostępnianie usług telekomunikacyjnych (w tym przesyłu danych) z i do Urządzenia;
 7. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług sieci FRAME „,
 8. Umowa – umowa o zapewnienie możliwości korzystania z usług sieci FRAME,
 9. Urządzenie – indywidualnie adresowane urządzenie oddane Abonentowi do indywidualnego użytkowania, umożliwiające przyłączenie do FRAME;
 10. Usługi multimedialne – usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych świadczone abonentom publicznych sieci telekomunikacyjnych przez FRAME;
 11. Terminal abonencki – komputer lub inne urządzenie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywane przez Abonenta dla potrzeb korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy;
 12. Zamawiający – osoba zainteresowana zawarciem Umowy. 

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 3

FRAME świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.

 • DziaŁ II. Zakres i warunki świadczenia usług

 

§ 4

FRAME na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:

 1. Zapewnia możliwość korzystania przy użyciu sieci FRAME z pakietu usług multimedialnych, wskazanych w zamówieniu złożonym przez Abonenta, których zakres określony jest w Cenniku;
 2. Udostępnienia Abonentowi Urządzenie do jego indywidualnego użytku;
 3. Administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta. 

DziaŁ III. Umowa o świadczenie usług

 

 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.

§ 6

W Umowie FRAME zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług multimedialnych świadczonych przy wykorzystaniu sieci FRAME, dla określonej w Umowie ilości terminali abonenckich, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowej zapłaty opłat wskazanych w Cenniku.

§ 7

W imieniu FRAME Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8

 1. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 9

Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować FRAME o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z nie zgłoszenia danych.

Rozdział 2. Warunki zawarcia Umowy

§ 10

 1. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza do FRAME pisemne zamówienie na świadczenie usług dostępu do sieci FRAME
 2. Na złożone zamówienie FRAME udziela zamawiającemu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, informując zamawiającego czy istnieją warunki techniczne umożliwiające realizację zamówionych usług. 

Rozdział 3. Warunki realizacji Umowy

§ 11

Zapewnienie dostępu do sieci FRAME następuje z chwilą podłączenia Urządzenia.

§ 12

Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom FRAME lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego sieci FRAME, gniazda Abonenckiego i Urządzenia, zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 13

 1. Wszelkich ingerencji, w tym zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w sieci FRAME, gnieździe Abonenckim, Urządzeniu, dokonują wyłącznie pracownicy FRAME bądź osoby przez nich upoważnione. 
 2. Uszkodzenia elementów nie będących własnością Abonenta służących do świadczenia usługi, w tym w szczególności uszkodzenia sieci FRAME i Urządzenia – wynikłe z działania bądź zaniechania Abonenta, będące skutkiem nieprawidłowego z nich korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta. 

§ 14

 1. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia innym podmiotom.
 2. Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia jedynie na terenie jednego lokalu, wskazanego w zamówieniu jako miejsca świadczenia usługi.
 3. Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach WWW udostępnionych abonentowi przez FRAME jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody FRAME oraz wniesieniu opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem. 

§ 16

Abonent zobowiązany jest do korzystania z konta mailowego przyznanego przez FRAME na serwerze FRAME. Strony zgodnie oświadczają, że powyższe konto stanowić będzie główną drogę porozumiewania się Stron w sprawach reklamacji, informowania o zaległościach Abonenta oraz o nowych promocjach FRAME.

§ 17

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

 1. Działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych abonentów lub użytkowników sieci FRAME bądź sieci Internet,
 2. Stosowanie nielegalnego oprogramowania,
 3. Umieszczanie w sieci FRAME bądź sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania, 
 4. Działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników sieci FRAME bądź ingerowanie w ich urządzenia, 
 5. Używanie nieautoryzowanego urządzenia.
 6. Uszkodzenie Urządzenia,
 7. Wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy sieci FRAME, sieci Internet bądź urządzeniach innych użytkowników. 

Rozdział 4. Zmiana/zawieszenie Umowy

§ 18

 1. FRAME jest obowiązany, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia, pod warunkiem jednak istnienia możliwości technicznych we wskazanym przez Abonenta miejscu.
 2. W okresie oczekiwania na zmianę miejsca zainstalowania Urządzenia, na wniosek Abonenta, opłat abonamentowych nie pobiera się.
 3. Za podłączenie Urządzenia w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną, zgodnie z Cennikiem. 

§ 19

 1. Na pisemny wniosek Abonenta, złożony do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca, FRAME może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.
 2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące w roku kalendarzowym.
 3. Zawieszenie usługi podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.
 4. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.

Rozdział 5. Rozwiązanie Umowy

§ 20

 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 2. Umowa może być rozwiązana przez FRAME w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się:
  1. Nieuregulowanie przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty, 
  2. Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z § 12, 13, 14 lub 17 Regulaminu.
 3. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, wysłane za pomocą listu poleconego na adres drugiej strony, określony w Umowie. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne. 

§ 21

W przypadku rozwiązania Umowy ze względu na zaległości Abonenta, ponowne rozpoczęcie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej wg Cennika. 

§ 22

Z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby FRAME. Nieterminowy zwrot Urządzenia zobowiązuje do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług.

Rozdział 6. Wygaśnięcie Umowy

§ 23

Umowa wygasa wskutek:

 1. Wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba, że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta, 
 2. Utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie gniazda Abonenckiego i Urządzenia. 

  

DZIAŁ IV. Zasady użytkowania Urządzenia

 

§ 24

 1. FRAME pozostawia Urządzenie do dyspozycji Abonenta z chwilą dokonania podłączenia i uruchomienia usługi. Urządzenie nie stanowi własności Abonenta.
 2. FRAME dokonuje konfiguracji Urządzenia w lokalu Abonenta a sprawność Urządzenia Abonent potwierdza podpisując protokół uruchomienia usługi.
 3. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji do końca okresu korzystania z usług FRAME.
 4. Koszty ponownego uruchomienia usługi wskutek zamian konfiguracji urządzenia przez osoby nieautoryzowane przez FRAME ponosić będzie abonent.
 5. Do Urządzenia Abonent może podłączyć tylko wykorzystywane przez siebie terminale abonenckie. 

§ 25

 1. FRAME nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług sieci FRAME bądź ich części, objętych zawartą Umową, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta.
 2. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent. 
 3. Za uszkodzenia Urządzenia spowodowane wadami ukrytymi odpowiedzialność ponosi FRAME; FRAME ponosi w takim przypadku także koszty naprawy lub wymiany Urządzenia.
 4. Abonent zobowiązany jest zgłosić do FRAME każdą usterkę Urządzenia. Na żądanie FRAME Abonent zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone Urządzenie do siedziby FRAME.
 5. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje FRAME lub wskazany przez niego podmiot, któremu FRAME przekazał Urządzenie, celem usunięcia uszkodzenia.  

DziaŁ V. Odpowiedzialność Abonenta

 

§ 26

 1. Abonent zobowiązany jest do rzetelnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy oraz w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, także postanowień obowiązującego w chwili zawarcia Umowy Regulaminu Promocji.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Abonent zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług. W przypadku uporczywego naruszania postanowień Umowy FRAME przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 27

 1. W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem Urządzenia, jest on zobowiązany do zapłacenia FRAME kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, oraz ustawowe odsetki od tej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

DziaŁ VI. Odpowiedzialność FRAME

 

§ 28

FRAME ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

§ 29

 1. FRAME zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.
 2. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy FRAME i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 12 godzin Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń.  

§ 30

 1. FRAME nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych w terminalu abonenckim przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod kątem zabezpieczenia antywirusowego.
 2. FRAME nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zawartych w terminalu abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do sieci FRAME.
 3. FRAME nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych transmitowanych poprzez siec FRAME i sieć Internet, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania z sieci Internet. 
 4. FRAME nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem § 29 ust. 2),

§ 31

FRAME zaleca Abonentowi zainstalowanie w terminalu abonenckim oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci terminala abonenckiego, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą sieci FRAME lub z innych źródeł. 

 

DziaŁ VII. Serwis i konserwacja

 

§ 32

 1. FRAME zapewnia Abonentowi pomoc techniczną przy pierwszym montażu Urządzenia, skonfigurowaniu terminalu abonenckiego, sprawdzaniu funkcjonowania w nim zainstalowanej, odpowiedniej karty sieciowej, bądź poinformowaniu Abonenta o konieczności zainstalowania takiej karty. 
 2. FRAME zapewnia Abonentowi odpłatną pomoc techniczną, w miarę możliwości technicznych, w zakresie pozostałych usług związanych z korzystaniem z sieci FRAME. 
 3. FRAME zastrzega sobie prawo do dwugodzinnej przerwy technicznej przeznaczonej na konserwację systemu w niedzielę każdego tygodnia między godziną 6.00 a 8.00.

DziaŁ VIII. Opłaty i postępowanie w przypadku powstania zaległości w płatnościach.

 

§ 33

 1. Abonent jest obowiązany do uiszczania, zgodnie z Cennikiem:

a) opłaty za uzyskanie dostępu do sieci FRAME,

b) miesięcznej opłaty abonamentowej, płatnej z góry, do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.

 1. Wysokość opłat określa Cennik. 

§ 34

 1. W przypadku stwierdzenia zaległości Abonenta w płatności należnych FRAME opłat, FRAME przesyła na wskazany w umowie nr telefonu i/lub wskazane w umowie konto pocztowe wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie lub przedstawienie w tym terminie dowodów wpłaty.
 2. Abonent zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie FRAME, o którym mowa w ustępie 1, a w przypadku niespełnienia żądania FRAME, FRAME uprawnione jest do zablokowania Urządzenia.
 3. Ponowne uruchomienie Urządzenia nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z karą umowną, przewidzianą w Cenniku.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez FRAME, FRAME dochodzić będzie zaległych płatności na drodze sądowej. 

§ 35

 1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat FRAME pobiera odsetki ustawowe.
 2. Odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej, przesyłanej listem poleconym. 

§ 36

Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie FRAME, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem. 

DziaŁ IX. Reklamacje

 

§ 37

 1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w biurze FRAME w godzinach otwarcia.
 2. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji przez Abonenta miało następnie miejsce trwałe (tj. trwające przez okres dłuższy jednorazowo 12 godzin) świadczenie przez FRAME usługi złej jakości pod względem technicznym lub niewykonywanie usługi, Abonent winien w terminie 7 dni zgłosić ponownie reklamację, celem uzyskania obniżenia opłaty abonamentowej, o którym mowa w § 30 ust. 2 Umowy. 
 3. Reklamacje powyższe winny być zgłaszane do FRAME w jednej z form: pisemnie lub e-mail’em a w sytuacjach uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki także telefonicznie, jednakże Abonent jest zobowiązany zgłoszenie takie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni potwierdzić na piśmie. 
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane, adres oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje anonimowe nie będą uwzględniane. 

§ 38

FRAME przy załatwianiu reklamacji obowiązana jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności: 

 1. Prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
 2. Dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 
 3. Wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne FRAME, 
 4. Badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług. 

§ 39

Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego albo dłuższych badań lub obserwacji urządzeń, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia. 

 

DziaŁ X. Postanowienia końcowe

 

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy. 

§ 41

 1. Informacje o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub w Cenniku i terminie ich wprowadzenia przekazywane są przez FRAME pisemnie przynajmniej na 30 dni, czyli jeden okres rozliczeniowy przed planowaną zmianą. 
 2. Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowych postanowień, ze skutkiem na ten dzień. Nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie traktowane będzie jako akceptacja przez Abonenta wprowadzonych zmian. 

§ 42

FRAME uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę. 

§ 43

Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2011r.